razem z seniorami

Szybki kontakt

ul. Jagiellońska 2

41-200 Sosnowiec

tel.: 32 292 32 39

mail:

skorzystaj z formularza

Obowiazek informacyjny RODO

Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO)

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu reprezentowany przez Dyrektora. Może Pan/Pani uzyskać informacje o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych w DPS nr 2 w Sosnowcu przy ul. Jagiellońskiej 2.
2. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Dyrektora DPS nr 2 jest Pan Michał Pośpiech . Z IOD można się skontaktować pod numerem telefonu 515-041-778 lub drogą elektroniczną iod.pospiech@gmail.com
3. Przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa na podstawie: Ustawa o pomocy społecznej, Ustawa o rachunkowości, Umowy cywilnoprawne Kodeks cywilny, umowy zawarte na podstawie art. 144 Ustawy Prawo zamówień publicznych po przeprowadzonych przetar-gach oraz na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Jeżeli podanie przez Pana /Panią wskazanych danych jest niezbędne ze względu na prze-pis prawa lub realizację umowy to w wypadku niepodania wskazanych danych osobo-wych DPS nr 2 w Sosnowcu nie będzie mógł zawrzeć umowy lub spełnić wniosku
5. Dane będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisu prawa lub takim, z którymi Administrator zawarł umowę. Przykładowo są to firmy informatyczne świadczące usługi dla DPS nr 2, kancelarie prawne lub gminne jednostki organizacyjne (szkoły, instytucje kultury, jednostki pomocy społecznej).
6. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Okres przechowywania w DPS nr 2 w Sosnowcu danych osobowych w większości przypadków wynika z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archi-wów zakładowych.
7. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do nich, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2. Prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Prawa na wniosek zrealizuje Administrator.
8. Tam gdzie wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych ma Pan/Pani również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowa-ne chyba, że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osób, której dane dotyczą. 

copyright © 2012-2023 Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu

wdrożenie: uchnast.pl