razem z seniorami

Szybki kontakt

ul. Jagiellońska 2

41-200 Sosnowiec

tel.: 32 292 32 39

mail:

skorzystaj z formularza

Świadczone usługi

Dom Pomocy Społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające w formach i zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb na poziomie obowiązującego standardu osobom w podeszłym wieku wymagającym całodobowej opieki oraz umożliwia korzystanie ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

W zakresie bytowym Dom zapewnia miejsce zamieszkania wyposażone w niezbędny sprzęt i meble; wyżywienie z możliwością wyboru zestawu posiłków w ramach obowiązujących norm żywieniowych  oraz środki utrzymania higieny osobistej. Dom i jego otoczenie  pozbawione są  barier architektonicznych. Mieszkańcy mają prawo posiadania własnych mebli i sprzętów, dzięki czemu ich pokoje zachowują domową atmosferę oraz indywidualny charakter. W Domu znajdują się pomieszczenia dziennego pobytu: jadalnia, świetlica, biblioteka z czytelnią, sala rehabilitacyjna, gabinet medyczny a także pokój gościnny. Na każdej kondygnacji znajdują się kuchenki pomocnicze dla mieszkańców. Dom zapewnia mieszkańcom 3 posiłki dziennie  w tym posiłek dietetyczny, zgodnie ze wskazaniem lekarza. Podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje dostępne są przez całą dobę. 

W zakresie usług opiekuńczych zapewniamy opiekę lekarską i pielęgniarską oraz niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych. ??Mieszkańcy ?domu objęci są opieką zdrowotną. Usługi lekarza rodzinnego świadczone są zarówno w domu jak i w przychodni w zależności od stanu zdrowia mieszkańców. Ponadto mieszkańcy mają dostęp do poradni specjalistycznych, do których dowożeni są samochodem służbowym przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych. W ramach posiadanych środków finansowych zapewniamy mieszkańcom podstawowe leki, materiały opatrunkowe, sprzęt jednorazowy oraz niezbędne wyroby medyczne dla osób leżących. Prowadzone są również konsultacje lekarzy specjalistów.

Realizacja usług wspomagających następuje poprzez umożliwienie udziału  w terapii zajęciowej, podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców. Wśród form terapii stosowanych w Domu należy wymienić: biblioterapię, terapię opartą na słowie (pogadanki, dyskusje, prelekcje), prace manualne – arteterapię, gry intelektualne, oglądanie TV/Video, muzykoterapię itp. Zakres i forma oddziaływań terapeutycznych dostosowana jest do stanu biopsychospołecznego oraz indywidualnego zainteresowania mieszkańców. Celem zajęć terapeutycznych jest integracja mieszkańców. Poza tym zajęcia te dostarczają nowych wrażeń psychicznych, pozwalają nawiązywać nowe kontakty z innymi osobami.

Aktywizacja mieszkańców odbywa się poprzez organizowanie:   

  • imprez okolicznościowych; 
  • festynów, festiwali, pikników, zajęć rekreacyjnych na terenie ogrodu;
  • imprez integracyjnych z udziałem dzieci i młodzieży  z zaprzyjaźnionych placówek oświatowych;
  • wycieczek turystyczno-krajoznawczych;
  • uczestnictwo w  życiu  kulturalnym  miasta;   
  • udział  mieszkańców w  zajęciach Uniwersytetu  Trzeciego Wieku w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu.  

 

 

copyright © 2012-2023 Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu

wdrożenie: uchnast.pl